Regulamin

1.Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.domzagadka.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w Escape Room DOM ZAGADKA uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.domzagadka.pl, telefonicznie pod numerem 880 600 303 lub osobiście w siedzibie ESCAPE ROOM BYDGOSZCZ – DOM ZAGADKA przy ulicy GOŁĘBIA 28 A

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) liczba uczestników w grze może brać udział od dwóch do pięciu osób jednocześnie
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) język prowadzenia – polski
e) numer telefonu kontaktowego
f) adres email
g) sposób płatności
h) informacje o specjalnych potrzebach, np. faktura.

3.3 Rezerwację można odwołać za pomocą linka w przesłanym mailu z potwierdzeniem, telefonicznie bądź osobiście.

3.4 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.5 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:

4.1 odbywa się w jednym z 2 pokoi:

a) Łowca Umysłów
b) drugi pokój w trakcie realizacji

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 16 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy. Liczba uczestników musi zostać podana w czasie rezerwacji

4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
Zaleca się przybycie uczestników na około 5 minut przed rozpoczęciem gry.

Rozpoczęcie gry może opóźnić się o kilka minut o czym gracze są informowani przez pracowników Escape Room Dom Zagadka.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Escape Room Dom Zagadka mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.

4.7 Zabrania się filmowania, fotografowania podczas gry.

4.8 Pracownicy Escape Room DOM ZAGADKA mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 10 minut.

4.9 Gra prowadzona jest przez mistrza gry. Jeśli uczestnicy potrzebują podpowiedzi podczas gry, kontaktują się z pracownikiem Escape Room DOM ZAGADKA w celu uzyskania podpowiedzi, wskazówki . Kontakt odbywa się poprzez dzwonek bądź uprzednio ustalony znak.

4.10 Podczas gry uczestnicy widzą na monitorze czas, który pozostał im do ukończenia zabawy.

4.11 W pokoju znajduje się kamera – bądź kamery, przez którą pracownik Escape Room DOM ZAGADKA. Mistrz gry obserwuje przebieg gry.

4.12 Przebieg gry nie jest rejestrowany oraz nie jest upowszechniany.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.2 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Escape Room DOM ZAGADKA przed rozpoczęciem zabawy.

5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Escape Room DOM ZAGADKA pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.4 Escape Room DOM ZAGADKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

5.8 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad gry.

6. Płatność

6.1 Płatności w Escape Room DOM ZAGADKA dokonać można wyłącznie gotówką w PLN.

6.2 Koszt gry od 80 zł za 60 minut gry 2 osoby, oraz od 100 zł za 60 minut gry 3-5 osoby

7. Zgoda uczestników na wykonanie pamiątkowego zdjęcia po ukończeniu gry – jest równoznaczna ze zgodą na publikację zdjęcia na portalach społecznościowych.